ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

บริษัท แม็กซ์โฮม แอนด์ เดคคอร์ จำกัด (“SCG MAXHOME”) เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง เป็นเจ้าของและบริหารงานเว็บไซต์ www.scgmaxhome.com
ทั้งนี้ในการใช้บริการของ www.scgmaxhome.com นี้ ท่านตกลงยอมรับกฎระเบียบ เงื่อนไขในการใช้บริการของ
www.scgmaxhome.com ดังนี้

เงื่อนไขทั่วไปในการใช้บริการ

ข้อกำหนดการใช้บริการเว็บไซต์

 1. ท่านต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการส่งอีเมลลูกโซ่ หรืออีเมลขยะ ไม่ใช้ไปในทางที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่ใช้เว็บไซต์นี้เสนอข้อความซึ่งเป็นการใส่ร้ายผู้อื่น ไม่ว่าในทางใด และไม่ใช้นามแฝงของผู้อื่นโดยเจตนา อันอาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในความเป็นเจ้าของข้อความนั้น
 2. ท่านต้องเก็บรักษาทะเบียนผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับ และใช้เป็นการส่วนตัวเฉพาะท่านนั้นเท่านั้น
 3. ไม่นำเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น email address ทะเบียนบ้าน หรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ
 4. ไม่ทำการแทรกแซงการใช้บริการและกิจกรรมในการใช้บริการ www.scgmaxhome.com ของผู้อื่น, ท่านต้องใช้ข้อความที่สุภาพ และให้เกียรติท่านอื่นๆ เคารพความคิดเห็นที่แตกต่างของบุคคลอื่น การแสดงความคิดเห็นใดๆให้พึงระลึกอยู่เสมอว่ามีผู้อ่านที่แตกต่างทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิ และวุฒิภาวะ จึงควรระมัดระวังข้อความและโปรดมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อทุกข้อความที่ได้นำเสนอไป นอกจากนี้ต้องเคารพเสรีภาพการเสนอความคิดเห็น ของผู้อื่น และหลีกเลี่ยงการโต้แย้งซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการวิวาทหรือทำลายบรรยากาศการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
 5. ห้ามท่านกระทำการดังต่อไปนี้
  1. นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
  2. นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
  3. นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
  4. นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
  5. นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ หรือถูกสงวนสิทธิ์ห้ามมิให้เผยแพร่ เช่น รูปภาพที่มีลิขสิทธิ์ ไฟล์เสียงต่างๆ เป็นต้น
  6. เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, หรือ 5.5
   ถ้าท่านกระทำการฝ่าฝืนดังกล่าวข้างต้น SCG MAXHOME มีสิทธิลบ หรือเอาออกซึ่งข้อมูลที่ฝ่าฝืนดังกล่าวนั้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านผู้นั้นทราบ
 6. ท่านตกลงที่จะปกป้อง SCG MAXHOME และผู้เกี่ยวข้องในการให้บริการ www.scgmaxhome.com จากการเรียกร้องบังคับต่างๆจากบุคคลที่สาม รวมทั้งท่านต้องยินยอมชดใช้ค่าทนายความต่างๆอันเกิดจากการใช้บริการ www.scgmaxhome.com การละเมิดกฎข้อบังคับ กติกามารยาท ในการใช้บริการของ www.scgmaxhome.com และการละเมิดข้อกฎหมายของท่านหรือบุคคลที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ของท่าน

การสละข้อเรียกร้อง

 1. ท่านเข้าใจและยอมรับว่า SCG MAXHOME ไม่มีการรับรองทางกฎหมายในเนื้อหาการติดต่อสื่อสารของท่านและเนื้อหาข้อมูลที่ท่าน บันทึกความคิดเห็นลงในเว็บไซต์นี้ ทาง SCG MAXHOME ไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือการละเมิดต่อสิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ SCG MAXHOME จะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บน www.scgmaxhome.com รวมทั้ง SCG MAXHOME ขอสงวนสิทธิ์ในการถอดถอน ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าแก่ท่าน
 2. ผู้เป็นสมาชิก www.scgmaxhome.com ต้องยอมรับในความเสี่ยงต่างๆอันเกิดจากการใช้บริการ www.scgmaxhome.com นั้นๆเอง MAXHOME ไม่รับประกันความเสียหายหรือสูญหายใดๆในการให้บริการ www.scgmaxhome.com
 3. ท่านเข้าใจและยอมรับว่า คำแนะนำของ SCG MAXHOME เป็นเพียงคำแนะนำทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำอย่างเป็นทางการ SCG MAXHOME ขอแนะนำให้ท่านศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก ผู้เชี่ยวชาญในรายละเอียดของข้อมูลต่อไปเพื่อความปลอดภัยและตรงตามความต้องการของท่านอย่างแท้จริง ทั้งนี้ SCG MAXHOME จะไม่รับผิดใดๆในความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากคำแนะนำที่ให้ไปนั้น

ทรัพย์สินทางปัญญา

 1. ไม่อนุญาตให้นำสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายทางการค้าขององค์กรธุรกิจที่ดำเนินงานเพื่อหวังผลกำไร หรือข้อความที่สื่อไปในทางโฆษณานำมาแสดงไว้ใน ช่องแสดงความคิดเห็น ท่านที่โฆษณาขายสินค้าหรือบริการอันเป็นการรบกวนสร้างความรำคาญแก่ผู้อื่น ทาง SCG MAXHOME ขอใช้สิทธิ์ระงับการใช้บริการของท่านนั้น
 2. ท่านรับรู้ว่าเนื้อหาซึ่งรวมถึงข้อความ, ซอฟต์แวร์, เพลง, เสียง, รูปถ่ายวีดีโอกราฟิค, โลโก้ที่ SCG MAXHOME โฆษณาเพื่อ www.scgmaxhome.com นี้ ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายการให้บริการ และสิทธิบัตร ดังนั้นท่านไม่อาจคัดลอก, ทำซ้ำ, แจกจ่าย, แสวงหา ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวหรือสร้างผลงานที่สืบเนื่องมาจาก เนื้อหาเหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก SCG MAXHOME

การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการให้บริการ

 1. SCG MAXHOME ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกการให้บริการและกฎระเบียบเงื่อนไขในการใช้บริการ โดยแจ้งหรือไม่ได้แจ้งการกระทำดังกล่าวแก่ผู้ใช้บริการ www.scgmaxhome.com และ SCG MAXHOME จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่มีต่อผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่สามที่ทาง SCG MAXHOME ได้กำหนดใช้ กฎระเบียบเงื่อนไขในการใช้แก้ไข หรือยกเลิกบริการบน www.scgmaxhome.com
 2. SCG MAXHOME ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลต่างๆ ที่ท่านได้รับจากการใช้บริการ www.scgmaxhome.com โดยไม่แจ้ง หรือแจ้งผล ให้ทราบล่วงหน้า
 3. SCG MAXHOME มีอำนาจในการระงับการให้บริการแก่ท่านที่ไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับกติกามารยาทในการใช้บริการของ www.scgmaxhome.com โดยทันที และ SCG MAXHOME จะไม่รับผิดชอบต่อการระงับการใช้งานดังกล่าวนี้ใดๆ ทั้งสิ้นต่อตัวท่านเองหรือต่อบุคคลที่สามที่มีส่วนได้รับผลกระทบจากการนี้
 4. ท่านที่ใช้บริการ www.scgmaxhome.com จากทั้งในและนอกประเทศไทยจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทย หากท่านพบการละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการของ www.scgmaxhome.com กรุณาอีเมลแจ้งมาได้ที่ (info@scgmaxhome.com) หรือติดต่อผู้บริหารเว็บไซต์

เงื่อนไขการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า

SCG MAXHOME มุ่งหวังที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ท่านในสินค้าจากSCG MAXHOME ท่านอาจเปลี่ยน/คืนสินค้าใดๆ ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 1. รับเปลี่ยน/คืนสินค้า เฉพาะกรณีสินค้ามีปัญหาจากตัวผลิตภัณฑ์หรือการติดตั้งโดยเอสซีจี โดยแจ้งขอเปลี่ยน/คืนสินค้าภายใน 15 วัน หลังจากได้รับสินค้า หรือบริการผ่าน www.scgmaxhome.com หรือโทร 043 340 999, 043 916 333
 2. สินค้าที่ขอเปลี่ยน/คืนนั้นต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีความชำรุดเสียหาย/บุบสลายจากการกระทำของลูกค้า ไม่ผ่านการใช้งาน ไม่ตัดป้ายตราสินค้า หรือป้ายราคาออก หีบห่อ ใบรับประกัน คู่มือต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
 3. สินค้าที่ขอเปลี่ยน/คืน ต้องได้รับการตรวจพิสูจน์ก่อน หากไม่ผิดเงื่อนไขและมีสินค้าพร้อมเปลี่ยน จะสอบถามช่องทางการเปลี่ยน-คืนที่ลูกค้าสะดวกกลับไปยังท่าน พร้อมนัดส่งสินค้าใหม่
 4. กรุณานำใบกำกับภาษีและใบส่งสินค้าเพื่อใช้ในการเปลี่ยน/คืนสินค้าทุกครั้ง
 5. สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก
 6. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า ค่าหีบห่อพิเศษ ค่าติดตั้ง ค่าบริการและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่สามารถขอคืนได้
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสินค้าเป็นใบลดหนี้แทนเงินสด

นโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเพื่อความเข้าใจและเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองว่า SCG MAXHOME จะปฏิบัติต่อท่านอย่างเป็นธรรม ดังต่อไปนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนตัวใดๆ เช่น Email address และข้อมูลอื่นๆที่ท่านได้ระบุไว้ในข้อมูลสมาชิก ทาง SCG MAXHOME จะเก็บเป็นความลับ สำหรับสมาชิกท่านนั้นๆ เท่านั้น SCG MAXHOME จะไม่ตรวจสอบ แก้ไขและเปิดเผยข้อมูลความลับนี้แก่บุคคลที่สาม เว้นแต่การกระทำดังกล่าวเป็นกรณีจำเป็นรวมถึง (1) เพื่อความถูกต้องทางกฎหมาย (2) เพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของ SCG MAXHOME (3) เพื่อนำมาซึ่งความปลอดภัยของท่าน www.scgmaxhome.com หรือต่อสาธารณะ (4) เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของระบบหรือบริการที่ www.scgmaxhome.com ได้ให้ไว้ ทั้งนี้ นอกจากที่ท่านยินยอมให้ SCG MAXHOME เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ยังยินยอมให้ SCG MAXHOME แลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทในเครือได้อีกด้วย โดย SCG MAXHOME รับประกันว่าบริษัทเหล่านี้จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือทำการล่วง ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของท่าน นอกจากนี้ SCG MAXHOME ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของเว็บไซต์ อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ SCG MAXHOME ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูล

ข้อมูลที่ท่านเปิดเผยกับ www.scgmaxhome.com ไม่ว่าจะเป็นชื่อ ที่อยู่ E-mail Address ที่อยู่จัดส่งสินค้า และรายละเอียดการชำระเงิน อาจถูกนำไปใช้การจัดการสั่งซื้อของคุณ และการปรับปรุงการให้บริการเพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของท่าน

ความปลอดภัยของข้อมูล

เราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเป็นความลับ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สูญหายหรือเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นทั้งหมด

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเว็บไซด์นี้เท่านั้น ทั้งนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านกับบริษัทอื่นที่เราว่าจ้าง เพื่อให้บริการแก่ท่าน เช่น การจัดการการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต การขนส่ง เฉพาะในส่วนที่จำเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น สำหรับการรับส่งข้อมูลและการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตทางอินเตอร์เน็ตได้เชื่อมต่อกับธนาคารผ่านระบบที่มีการรั กษาความปลอดภัยขั้นสูงตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ข้อมูลบัตรเครดิตของท่านถูกจัดเก็บไว้ที่ธนาคารเท่านั้น โดยไม่มีการเก็บข้อมูลไว้ที่ฐานข้อมูลของ www.scgmaxhome.com แต่อย่างใด

เราอาจจำเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งศาลเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีหรือตามที่กฎหมายกำหนด

สิทธิส่วนบุคคลของสมาชิก

สมาชิกของเว็บไซต์นี้สามารถใช้บริการต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้ทันทีที่ทำการสมัครใช้บริการโดยไม่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกรายปีของศูนย์ SCG MAXHOME (ถนนบายพาส) และไม่ถือเป็นสมาชิกของศูนย์ SCG MAXHOME (ถนนบายพาส)  ในการสมัครสมาชิกดังกล่าวนี้ ท่านจะได้รับทะเบียนผู้ใช้และรหัสผ่านซึ่งท่านสามารถเปลี่ยนรหัสดังกล่าวได้ หรือสร้างทะเบียนผู้ใช้ใหม่ หรือปิดทะเบียนผู้ใช้เก่าได้ตามความสะดวกของผู้ใช้ ทั้งนี้ท่านจะต้องรับผิดชอบเต็มที่ต่อกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายใต้ทะเบียนของผู้ใช้เอง

 

นโยบายการจัดส่งสินค้า

ระยะทาง ไม่เกิน 15 กิโลเมตร บริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าภายใน 1 วัน

ระยะทางเกินกว่า 15 กิโลเมตร บริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าภายใน 2 – 3 วัน

หมายเหตุ :      ระยะทางจัดส่งเกินกว่า 20 กิโลเมตร ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การจัดส่งตามความเหมาะสม

   ในเวลาทำการ ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

นโยบายการคิดค่าบริการจัดส่งสินค้า

1.) ระยะทางไม่เกิน 15 กม. เมือซื้อสินค้ามูลค้า 6,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี

2.) ไม่อยูในเงื่อนไขมูลค่าการซื้อ

2.1) ระยะทาง 1 – 10 กม. คิดค่าจัดส่ง 180 บาท

2.2) ระยะทาง 11 – 15 กม. คิดค่าจัดส่ง 250 บาท

  ระยะทางเกิน 15 กิโลเมตร คิด กิโลเมตรล่ะ 18 บาท

1.ยอดซื้อ 6,000 บาทขึ้นไป คิดตามระยะทางจริง

เช่น  ระยะทาง 17 กม. คิดค่าขนส่ง เท่ากับ 17×18 = 306 บาท

2. ยอดซื้อไม่ถึง 6,000 บาท คิดค่าขนส่ง 250 บาท + ระยะทางส่วนเกินจาก 15 กม.

เช่น ระยะทาง 17 กม. คิดค่าขนส่ง เท่ากับ 250+(2×18) = 286 บาท